Sufficiency Economy Initiative

(www.sufficiencyeconomy.com)

ข่าวสาร (ปี 2560)


-Sustainpreneur, เศรษฐกิจพอเพียง : จากปรัชญา สู่ทฤษฎี (ใหม่) ทางธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ (22 ตุลาคม, 2560).
-การศึกษา, ศาสตร์พระราชาในมิติพระพุทธศาสนา, บ้านเมือง (16 กันยายน, 2560).