Sufficiency Economy Initiative

(www.sufficiencyeconomy.com)

กิจกรรม (ปี 2560)


เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชาในมิติพระพุทธศาสนา" ในงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 62 ปี พระพรหมบัณฑิต ณ มณฑลพิธี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (วีดิทัศน์ช่วงเสวนา)
สกู๊ปรายการ คนตระกูลสุข ตอน บริหารแบบพอเพียง เรื่องราวการน้อมนำแนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" มาใช้ในชีวิตการทำงาน การบริหารองค์กร และการผนวกเข้ากับค่านิยมขององค์กร เกิดเป็น "ความสุข" ในแบบฉบับขององค์กร ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท (ชมคลิป)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะโลกและการขับเคลื่อนในภาคเอกชนและประชาชน" ในหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 6 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถนนอรุณอมรินทร์ บางพลัด กรุงเทพฯ