Sufficiency Economy Initiative

(www.sufficiencyeconomy.com)

ข่าวสาร (ปี 2558)

ปี48   ปี49   ปี50   ปี51   ปี52   ปี53   ปี54   ปี55   ปี56   ปี57   ปี58   ปี59

-ข่าวกิจกรรม, การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 4, สำนักงาน กปร. (14 กรกฎาคม, 2558).