Sufficiency Economy Initiative

(www.sufficiencyeconomy.com)

ข่าวสาร (ปี 2557)

ปี48   ปี49   ปี50   ปี51   ปี52   ปี53   ปี54   ปี55   ปี56   ปี57   ปี58   ปี59

-ข่าวกิจกรรม, การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 3, สำนักงาน กปร. (26 มีนาคม, 2557).