Sufficiency Economy Initiative

(www.sufficiencyeconomy.com)

ข่าวสาร (ปี 2556)

ปี48   ปี49   ปี50   ปี51   ปี52   ปี53   ปี54   ปี55   ปี56   ปี57   ปี58   ปี59

-ข่าวกิจกรรม, งานเสวนาวิชาการ "นำสหกรณ์สู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม", สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (16 กันยายน, 2556).