Sufficiency Economy Initiative

(www.sufficiencyeconomy.com)

ข่าวสาร (ปี 2555)

ปี48   ปี49   ปี50   ปี51   ปี52   ปี53   ปี54   ปี55   ปี56   ปี57   ปี58   ปี59

-หน้าต่าง CSR, ไม่รู้ - เสียรู้ ร้ายพอกัน, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 8778 (4 ตุลาคม, 2555): หน้า 20.
-หน้าต่าง CSR, ยุทธศาสตร์ไทย ใน 2 ทศวรรษหน้า, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 8757 (13 กันยายน, 2555): หน้า 20.
-หน้าต่าง CSR, ไม่เข้าใจ ไม่เข้าถึง จึงไม่พัฒนา, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 8722 (9 สิงหาคม, 2555): หน้า 20.
-หน้าต่าง CSR, เวทีจริยธรรมโลกที่เจนีวา, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 8680 (28 มิถุนายน, 2555): หน้า 20.
-หน้าต่าง CSR, เศรษฐกิจพอเพียง 2.0, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 8645 (24 พฤษภาคม, 2555): หน้า 20.