Sufficiency Economy Initiative

(www.sufficiencyeconomy.com)

ข่าวสาร (ปี 2554)

ปี48   ปี49   ปี50   ปี51   ปี52   ปี53   ปี54   ปี55   ปี56   ปี57   ปี58   ปี59

-ข่าวประชาสัมพันธ์, สถาบันไทยพัฒน์เปิดตัวหนังสือเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินธุรกิจ, สถาบันไทยพัฒน์ (7 กรกฎาคม, 2554).