Sufficiency Economy Initiative

(www.sufficiencyeconomy.com)

กิจกรรม (ปี 2554)


เริ่มดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ ระยะที่ 2: การพัฒนารูปแบบการจัดทำรายงานความพอเพียง (Sufficiency Report) ของกิจการ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)