Sufficiency Economy Initiative

(www.sufficiencyeconomy.com)

ข่าวสาร (ปี 2553)

ปี48   ปี49   ปี50   ปี51   ปี52   ปี53   ปี54   ปี55   ปี56   ปี57   ปี58   ปี59

-Editorial, Globethics.net Panel Calls for Interreligious Sufficiency Economy, Globethics.net Newsletter n° 6 (June, 2010).
-หน้าต่าง CSR, โลกาภิวัตน์ความดีสู่เศรษฐกิจคุณธรรม, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 7931 (10 มิถุนายน, 2553): หน้า __.