Sufficiency Economy Initiative

(www.sufficiencyeconomy.com)

ข่าวสาร (ปี 2552)

ปี48   ปี49   ปี50   ปี51   ปี52   ปี53   ปี54   ปี55   ปี56   ปี57   ปี58   ปี59

-______, เศรษฐกิจพอเพียง ทางรอดในทุกวิกฤติ, หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2426 (14 พฤษภาคม, 2552): หน้า __.