Sufficiency Economy Initiative

(www.sufficiencyeconomy.com)

กิจกรรม (ปี 2552)


นำเสนอรายงานวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ ระยะที่ 1: “การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ