Sufficiency Economy Initiative

(www.sufficiencyeconomy.com)

กิจกรรม (ปี 2550)


เป็นผู้ร่วมในเวทีอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนที่เดินทางเศรษฐกิจพอเพียง ในการประชุมระดมสมองครั้งที่ 3 เพื่อจัดทำโครงสร้างแผนที่เดินทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการจัดทำแผนที่เดินทาง (Road Map) และการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างประเทศ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น บางเขน กรุงเทพมหานคร
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ตัวอย่างการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ" ณ โรงเรียนจิตรลดาสายอาชีพ ตึกสหกรณ์พัฒนาเดิม สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร
เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง "แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง" จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ โรงแรม เดอะ กรีน ปาร์ค รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี
เข้าร่วมประชุมโครงการเสวนาผู้นำแห่งความพอเพียง ณ มฤคทายวัน : ผู้นำแห่งความพอเพียง พื้นฐานหลักขององค์กรและชุมชนที่ดีงาม จัดโดย กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ค่ายพระรามหก จังหวัดเพชรบุรี
เป็นวิทยากรในการสัมมนา Researcher Club ในหัวข้อ "การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง" จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
ร่วมประชุมระดมสมองกลุ่มทุน เทคโนโลยี และพลังงาน ในการประชุมระดมสมองครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำโครงสร้างแผนที่เดินทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการจัดทำแผนที่เดินทาง (Road Map) และการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างประเทศ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง: ปรัชญาที่ปฎิบัติได้" ในโครงการประชุมวิชาการเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงกับธรรมาภิบาล" จัดโดย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง "Buddhism and Economics" ภายใต้วิชา Buddhism and Modern Science ในหลักสูตร International Master's Degree Programme (IMAP) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ร่วมประชุมหารือเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตำบลท่างาม โดยการมีส่วนร่วมแบบพหุพาคี ที่ธรรมเกษตร หมู่ 3 ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
เป็นวิทยากรกลุ่มเศรษฐกิจ ทุน เทคโนโลยี ในการประชุมระดมสมองครั้งที่ 1 เพื่อจัดทำโครงสร้างแผนที่เดินทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการจัดทำแผนที่เดินทาง (Road Map) และการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างประเทศ ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพมหานคร
เป็นผู้ร่วมอภิปรายในการสัมมนา CNBC Strategic Forum ในหัวข้อ "Sufficiency Economy: The path to sustainable growth" จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถานีข่าว CNBC ณ ESCAP Hall องค์การสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)
นำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่ม/องค์กร/พื้นที่ ที่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ระยะที่ 2 ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและขยายฐานความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง "Case studies of Sufficiency Economy in the real world" ภายใต้วิชา Sufficiency Economy and Buddhist Economics ในหลักสูตร Bachelor of Arts in Economics (International Program) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นวิทยากรในการเสวนาโต๊ะกลมในหัวข้อ "สร้างอำนาจการแข่งขันให้แบรนด์ไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" จัดโดยวารสาร THAI BRAND Marketing ณ ห้อง 504 ตึกวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
เป็นวิทยากรในการเสวนาเรื่อง "การขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง" ภายใต้หัวข้อ "นโยบายและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง" ในโครงการ NIDA-MBA Series on Policy and Strategy จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง "Principles and essence of Buddhism and Sufficiency Economy" ภายใต้วิชา Sufficiency Economy and Buddhist Economics ในหลักสูตร Bachelor of Arts in Economics (International Program) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นวิทยากรในการอภิปรายเรื่อง "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กร" ในการประชุมทางวิชาการและการจัดนิทรรศการเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง : หนทางในการส่งเสริมและการพัฒนาน้อมนำไปสู่การปฏิบัติ" ณ อาคารศูนย์ภาษา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี
เป็นวิทยากรในงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกทางด้านอุตสาหกรรม" ในการประชุมวิชาการ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 "ตามรอยพระบาท...พระอัจฉริยภาพทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" ณ ห้อง QS2-101 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
เป็นวิทยากรพิเศษในงานสัมมนา "สังคมแห่งเทคโนโลยีกับความพอเพียง" บรรยายในหัวข้อเรื่อง "การปลูกฝังการใช้เทคโนโลยีอย่างพอเพียงในสังคมไทย" ในโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ หอประชุมเจ้าพระยา อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ร่วมในคณะนักวิจัยในการจัดทำรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี 2550 "เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน" ของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในหัวข้อ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะเครื่องมือสำหรับการวางแผนในภาคธุรกิจเอกชน" โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นผู้กล่าวเปิดงานแนะนำรายงานฉบับดังกล่าว ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล