Sufficiency Economy Initiative

(www.sufficiencyeconomy.com)

ข่าวสาร (ปี 2550)

ปี48   ปี49   ปี50   ปี51   ปี52   ปี53   ปี54   ปี55   ปี56   ปี57   ปี58   ปี59

-พอเพียงภิวัตน์, "ศีล 4 กับเศรษฐกิจพอเพียง ", หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6935 (18 กันยายน, 2550): หน้า 13.
-พอเพียงภิวัตน์, "ธรรมะในเศรษฐกิจพอเพียง", หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6928 (11 กันยายน, 2550): หน้า 10.
-พอเพียงภิวัตน์, "การกระจาย ผลผลิต-รายได้-ความสุข", หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6894 (8 สิงหาคม, 2550): หน้า 12.
-พอเพียงภิวัตน์, "บรรษัทภิบาล vs. บรรษัทบริบาล", หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6886 (31 กรกฎาคม, 2550): หน้า 10.
-พอเพียงภิวัตน์, "ค่าเงินบาท กับ หน้าที่ของเงิน", หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6872 (17 กรกฎาคม, 2550): หน้า 13.
-พอเพียงภิวัตน์, "ดัชนี GNH (สุขแต่เฉื่อย) - GDP (เหนื่อยแต่ทุกข์)", หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6865 (10 กรกฎาคม, 2550): หน้า __.
-พอเพียงภิวัตน์, "จุดตรวจตราความพอเพียงของเศรษฐกิจชุมชน", หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6858 (3 กรกฎาคม, 2550): หน้า 11.
-พอเพียงภิวัตน์, "ที่หมายประเทศไทยในบริบทของเศรษฐกิจพอเพียง", หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6851 (26 มิถุนายน, 2550): หน้า __.
-พอเพียงภิวัตน์, "ประเทศไทยกำลังขาดทั้งเครื่องยนต์และพวงมาลัย", หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6844 (19 มิถุนายน, 2550): หน้า 12.
-พอเพียงภิวัตน์, "สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนาประเทศ", หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6837 (12 มิถุนายน, 2550): หน้า 10.
-พอเพียงภิวัตน์, "Balanced Scorecard: เครื่องแสดงอิทัปปัจยตาทางธุรกิจ", หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6830 (5 มิถุนายน, 2550): หน้า __.
-พอเพียงภิวัตน์, "Scenario Planning: เครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันในธุรกิจ", หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6823 (29 พฤษภาคม, 2550): หน้า 13.
-พอเพียงภิวัตน์, "ก้าวแรก โรดแมพเศรษฐกิจพอเพียง", หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6816 (22 พฤษภาคม, 2550): หน้า 12.
-ข่าวประจำวัน, "ปลุกกระแสพอเพียง ทางเลือกใหม่เปิดเครือข่ายขยายทั่วโลก", หนังสือพิมพ์คม-ชัด-ลึก ฉบับที่ 2033 (15 พฤษภาคม, 2550): หน้า 1.
-เศรษฐกิจ-การเมือง, "รัฐ-เอกชนผุดโรดแมพ ศก.พอเพียง", หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6809 (15 พฤษภาคม, 2550): หน้า 5.
-Watchdog, "Why sufficiency economy is good for businesses", The Nation, Volume 32, No 51518 (May 13, 2007): Page 6A.
-Business, Sufficiency economy "has been with us for some time, but piecemeal", The Nation, Volume 32, No 51517 (May 12, 2007): Page 1B.
-CNBC Strategic Forum, "The Sufficiency Economy: A Path to Sustainable Growth", CNBC Asia Television, May 11, 2007.
-พอเพียงภิวัตน์, "แก้มลิง" ทางการเงิน, หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6788 (24 เมษายน, 2550): หน้า 12.
-พอเพียงภิวัตน์, "การสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจที่ชั้นฐานราก", หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6781 (17 เมษายน, 2550): หน้า __.
-พอเพียงภิวัตน์, "กระตุ้นเศรษฐกิจแบบ 3 ชั้น", หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6767 (3 เมษายน, 2550): หน้า __.
-พอเพียงภิวัตน์, "พอเพียงแล้วห้ามกู้เงินหรือไม่", หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6760 (27 มีนาคม, 2550): หน้า 12.
-พอเพียงภิวัตน์, "ข้อเสนอแนะ 6 ประการ (3)", หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6753 (20 มีนาคม, 2550): หน้า 12.
-พอเพียงภิวัตน์, "ข้อเสนอแนะ 6 ประการ (2)", หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6746 (13 มีนาคม, 2550): หน้า 10.
-พอเพียงภิวัตน์, "ข้อเสนอแนะ 6 ประการ (1)", หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6739 (6 มีนาคม, 2550): หน้า 13.
-พอเพียงภิวัตน์, "อย่างไรถึงเรียกว่ามีเหตุผล", หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6725 (20 กุมภาพันธ์, 2550): หน้า 10.
-ธุรกิจการตลาด, "เศรษฐกิจพอเพียงยุคใหม่ สร้างแบรนด์ไทยสู่ความสำเร็จยั่งยืน", หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6720 (15 กุมภาพันธ์, 2550): หน้า 31.
-พอเพียงภิวัตน์, "เรื่องที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง" (1) (2) หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6718 (13 กุมภาพันธ์, 2550): หน้า 10.
-พอเพียงภิวัตน์, "บริโภคอย่างไรให้ชีวิตสมดุล", หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6704 (30 มกราคม, 2550): หน้า 10.
-พอเพียงภิวัตน์, "การผลิตที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด", หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6697 (23 มกราคม, 2550): หน้า __.
-พอเพียงภิวัตน์, "เศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองของ UNDP", หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6692 (18 มกราคม, 2550): หน้า 11.
-พอเพียงภิวัตน์, "ซีเอสอาร์:รูปธรรมของความพอเพียงในธุรกิจ", หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6683 (9 มกราคม, 2550): หน้า 10.
-พอเพียงภิวัตน์, "ศักราชแห่งความพอเพียงในชนทุกระดับชั้น", หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6676 (2 มกราคม, 2550): หน้า 12.