Sufficiency Economy Initiative

(www.sufficiencyeconomy.com)

กิจกรรม (ปี 2549)


เป็นวิทยากรในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การใช้การสร้างตัวชี้วัดเพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบเทียบกับพุทธเศรษฐศาสตร์” จัดโดยศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 707 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "Beyond Schumacher: Alternative approaches to economics and sustainability for the 21st Century" จัดโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ Global Standards ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายในหัวข้อ “ฐานข้อมูลชุมชนที่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต” ภายใต้กลุ่มการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น ในการสัมมนาวิชาการประจำปี 2549 “สู่หนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ได้เรียนรู้และปรับปรุงอะไรบ้าง?” จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
เป็นวิทยากรหลักกลุ่มธุรกิจเอกชน ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ "เศรษฐกิจพอเพียง : ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล" และร่วมแสดงนิทรรศการและกิจกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มธุรกิจเอกชน จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ 12 องค์กรร่วมจัดงาน ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การจัดการองค์การธุรกิจสมัยใหม่...กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง" ภายใต้วิชาองค์การและการจัดการ (Organization and Management) สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการขับเคลื่อนปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครสวรรค์ จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กลุ่มงานแผนงานและข้อมูล ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
เป็นผู้บรรยายพิเศษวิชา "แนวทางและวิธีปฏิบัติในงานพัฒนาองค์การ" ในหัวข้อ "การพัฒนาองค์กรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ในโครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง "การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จ" ในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ตามรอยพ่อ...เศรษฐกิจพอเพียง" จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ห้องแกรนด์ บอลรูม ถ.รัชดาภิเษก
เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง "Buddhism and Economics" ภายใต้วิชา Buddhism and Modern Science ในหลักสูตร International Master's Degree Programme (IMAP) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นแขกรับเชิญในรายการแจงเหตุฯ ประเทศไทย ในประเด็นเรื่อง "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน" ทางสถานีโทรทัศน์ NBT1 (Newsline Channel) กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11ร่วมให้ข้อคิดเห็นในการประชุมเสวนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ศ.นพ.ประเวศ วะสี เป็นประธาน จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค
เข้าร่วมการประชุม Directors Forum ในหัวข้อ "เศรษฐกิจพอเพียงกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี" จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อกระตุ้นให้ภาคธุรกิจเอกชนไทย โดยเฉพาะกลุ่มกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงการน้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ณ ห้องพลาซ่า แอทธินี 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ถ.วิทยุ
เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง "Sufficiency Economy and Ecology" ภายใต้วิชา Principle of Ecology for Economist ในหลักสูตร Bachelor of Arts in Economics (International Program) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นผู้ร่วมเสวนาในหัวข้อ "กรณีศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ" ในงานเสวนาเฉลิมพระเกียรติฯ "ตามรอยพระราชดำริ-เศรษฐกิจพอเพียง" เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างสมดุลทางการเงิน" ภายใต้โครงการ ธ.ก.ส. น้อมนำปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง: ด้านพนักงาน จัดโดย สำนักเสริมสร้างความสามารถบุคคล (สสบ.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ณ ห้องประชุม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรุงเทพฯ