Sufficiency Economy Initiative

(www.sufficiencyeconomy.com)

ข่าวสาร (ปี 2548)

ปี48   ปี49   ปี50   ปี51   ปี52   ปี53   ปี54   ปี55   ปี56   ปี57   ปี58   ปี59

-Knowledge Society, "จากแนวคิดสู่ภาคปฏิบัติ เส้นทางเศรษฐกิจพอเพียง", ประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ 3748 (12 ธันวาคม, 2548): หน้า 56.
-Knowledge Society, "Balanced Scorecard เครื่องมือประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงสู่ธุรกิจ", ประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ 3748 (12 ธันวาคม, 2548): หน้า 56.