Sufficiency Economy Initiative

(www.sufficiencyeconomy.com)

กิจกรรม


เป็นวิทยากรร่วมเสวนา ในหัวข้อ "จากปรัชญาฯ ... สู่ความยั่งยืน" ในงาน "ก้าวพอดี (A Bright Leap Forward): การขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 (รายละเอียด) (เอกสารวิทยากร)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะโลกและการขับเคลื่อนในภาคเอกชนและประชาชน" ในหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 8 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถนนอรุณอมรินทร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง" ภายใต้รายวิชาการจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ณ ห้องบรรยาย อาคารสำนักงาน ชั้น 2 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ" ภายใต้รายวิชาการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารธุรกิจ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้อง MS 205 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะโลกและการขับเคลื่อนในภาคเอกชนและประชาชน" ในหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 7 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถนนอรุณอมรินทร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชาในมิติพระพุทธศาสนา" ในงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 62 ปี พระพรหมบัณฑิต ณ มณฑลพิธี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (วีดิทัศน์ช่วงเสวนา)
สกู๊ปรายการ คนตระกูลสุข ตอน บริหารแบบพอเพียง เรื่องราวการน้อมนำแนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" มาใช้ในชีวิตการทำงาน การบริหารองค์กร และการผนวกเข้ากับค่านิยมขององค์กร เกิดเป็น "ความสุข" ในแบบฉบับขององค์กร ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท (ชมคลิป)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะโลกและการขับเคลื่อนในภาคเอกชนและประชาชน" ในหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 6 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถนนอรุณอมรินทร์ บางพลัด กรุงเทพฯ