Sufficiency Economy Initiative

(www.sufficiencyeconomy.com)

กิจกรรม (ปี 2548)


ร่วมให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโดย ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรในการอภิปรายเรื่อง "ประสบการณ์ชีวิตจากการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียง" จัดโดย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ณ ห้องประชุม 209 และ 210 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง "การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารธุรกิจสมัยใหม่" จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา ชั้น 5 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นวิทยากรในการสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง "Creating a Healthy Organization" ในหัวข้อ "The Philosophy of Sufficiency Economy Applies to Healthy Organizations" จัดโดย โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ
เป็นผู้นำบรรยายกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเมือง ในโครงการสมัชชาสุขภาพว่าด้วย "ความสุขมวลรวมประชาชาติ สุขภาพ เศรษฐกิจใหม่ และธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม" จัดโดย บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด ณ ห้องประชุม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำเสนอ "ตัวชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียงกับภาคธุรกิจ" ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ จัดโดย ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ห้อง 913 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เป็นวิทยากรนำเสนอ "ตัวชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียงจากการศึกษาในพื้นที่" ในการประชุมเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง: กับการแก้ไขปัญหาความยากจน" ภายใต้โครงการเวทีสังเคราะห์ความรู้และยุทธศาสตร์เพื่อเอาชนะความยากจน จัดโดย โครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐานทรัพยากร ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ห้องนนทรีย์ 2 ชั้น 4 อาคารเค ยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน