Sufficiency Economy Initiative

(www.sufficiencyeconomy.com)

ข่าวสาร (ปี 2559)

ปี59   ปี58   ปี57   ปี56   ปี55   ปี54   ปี53   ปี52   ปี51   ปี50   ปี49   ปี48

-หน้าต่าง CSR, 5 ระดับความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 10136 (23 มิถุนายน, 2559): หน้า 20.
-หน้าต่าง CSR, เข้าข่าย-เข้าใจ-เข้าถึง กับการพัฒนาที่ยั่งยืน, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 10129 (16 มิถุนายน, 2559): หน้า 20.
-ข่าวกิจกรรม, เปิดหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ปี 59, สำนักงาน กปร. (23 มีนาคม, 2559).