Sufficiency Economy Initiative

(www.sufficiencyeconomy.com)

ข่าวสาร (ปี 2558)

ปี59   ปี58   ปี57   ปี56   ปี55   ปี54   ปี53   ปี52   ปี51   ปี50   ปี49   ปี48

-ข่าวกิจกรรม, การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 4, สำนักงาน กปร. (14 กรกฎาคม, 2558).