Sufficiency Economy Initiative

(www.sufficiencyeconomy.com)

ข่าวสาร (ปี 2557)

ปี59   ปี58   ปี57   ปี56   ปี55   ปี54   ปี53   ปี52   ปี51   ปี50   ปี49   ปี48

-ข่าวกิจกรรม, การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 3, สำนักงาน กปร. (26 มีนาคม, 2557).