Sufficiency Economy Initiative

(www.sufficiencyeconomy.com)

ข่าวสาร (ปี 2556)

ปี59   ปี58   ปี57   ปี56   ปี55   ปี54   ปี53   ปี52   ปี51   ปี50   ปี49   ปี48

-ข่าวกิจกรรม, งานเสวนาวิชาการ "นำสหกรณ์สู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม", สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (16 กันยายน, 2556).