Sufficiency Economy Initiative

(www.sufficiencyeconomy.com)

ข่าวสาร (ปี 2554)

ปี59   ปี58   ปี57   ปี56   ปี55   ปี54   ปี53   ปี52   ปี51   ปี50   ปี49   ปี48

-ข่าวประชาสัมพันธ์, สถาบันไทยพัฒน์เปิดตัวหนังสือเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินธุรกิจ, สถาบันไทยพัฒน์ (7 กรกฎาคม, 2554).