Sufficiency Economy Initiative

(www.sufficiencyeconomy.com)

ข่าวสาร (ปี 2552)

ปี59   ปี58   ปี57   ปี56   ปี55   ปี54   ปี53   ปี52   ปี51   ปี50   ปี49   ปี48

-______, เศรษฐกิจพอเพียง ทางรอดในทุกวิกฤติ, หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2426 (14 พฤษภาคม, 2552): หน้า __.