Sufficiency Economy Initiative

(www.sufficiencyeconomy.com)

ข่าวสาร

ปี61    ปี60    ปีย้อนหลัง

-ข่าวกิจกรรม, โครงการฝึกอบรมนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 7, สำนักงาน กปร. (31 มกราคม, 2561).